Estatuts

Estatuts aprovats febrer 2000

Article 1

Denominació: Segons els articles 6è de la Constitució i 1r de la Llei 54/1978 de 4 de desembre, es
constitueix l’Associació política de “UNITAT PER VILANOVA, les sigles de les quals són UpVV.

Article 2

Finalitats: UNITAT PER VILANOVA, és una associació política d’àmbit local, constituïda per a
contribuir democràticament a la determinació de la política local i a la formació de la voluntat política
dels ciutadans, així com promoure la seva participació en les institucions mitjançant la presentació i
recolzament de candidats en les corresponents eleccions municipals i altres organismes municipals.

Article 3

Domicili: El domicili social radica en la població de Vilanova del Vallès 08410 província de Barcelona i
en el Passeig del Centenari nº 17, baixos. Aquest domicili podrà ser modificat per acord de la majoria
simple, adoptat en assemblea General d’afiliats.

Article 4

Afiliats: Podran ésser afiliats de UNITAT PER VILANOVA totes les persones majors d’edat que no
pertanyin a una altra associació política. Existirà en el partit el Llibre de Registre d’Afiliats així com el
d’Actes.

Article 5

Admissió: La qualitat de membre de l’Associació s’adquireix a sol·licitud de l’interessat per acord de la
JUNTA DIRECTIVA

Article 5 bis

Drets dels afiliats.: Són drets dels afiliats:

 1. Impulsar el compliment de les finalitats de l’Associació.
 2. Presentar les iniciatives que estimin convenients.
 3. Ser lector i elegible pels òrgans de representació i directrius de l’Associació
 4. Manifestar la seva opinió i expressar les seves suggerències i queixes front els òrgans rectos
  de l’Associació.
 5. Ser informat i conèixer les activitats de l’Associació.
 6. Accés a la informació sobre la situació econòmica de l’Associació.
 7. Participar plenament en els grups de treball i en la presa de decisions de l’Associació.

Article 6

Deures dels afiliats: Són deures dels afiliats:

 1. Col·laborar en la realització del programa del partit.
 2. Complir els acords vàlidament adoptats pels seus òrgans rectors.
 3. Satisfer les quotes econòmiques establertes.

Article 7

Baixa d’afiliat:Qualsevol membre de l’Associació podrà cessar de la mateixa lliurement mitjançant
l’oportuna comunicació per escrit.

Article 8

Règim disciplinari. L’afiliat que incompleixi amb els deures de l’Associació o amb la seva conducta
pública o privada menoscabi o atempti contra els principis de la mateixa, serà objecte del
corresponent expedient disciplinari, del qual se li donarà audiència, seguint el següent procediment:
La JUNTA DIRECTIVA iniciarà d’ofici o com a conseqüència de una denuncia o comunicació
l’expedient sancionador i proposta de resolució, amb audiència prèvia del pressumpte infractor.
Adoptant la resolució final. Les sancions que poden ser imposades són:

 • Suspensió de militància.
 • Expulsió de l’Associació – Aquesta resolució serà ratificada per l’Assemblea General.

Article 9

Òrgans de l’Associació:L’organització i funcionament de l’Associació es basa en els principis
democràtics. Són òrgans de la mateixa:

 • L’Assemblea General
 • La Junta directiva
 • Les Comissions o grups de treball

Article 10

L’Assemblea General:

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació, està constituïda pels conjunt dels seus
  membres.
 2. L’òrgan competent per convocar-la, serà la JUNTA DIRECTIVA, bé per pròpia decisió o
  perque així ho consideri necessari un mínim del 30% dels afiliats. Aquests afiliats hauran de
  presentar una sol·licitud de convocatòria a la JUNTA DIRECTIVA, la qual disposarà de 5 dies
  per convocar-la; en aquest cas, l’Assemblea es celebrarà en el termini de trenta dies a
  comptar des de la data de la sol·licitud.
 3. Els membres de l’Associació reunits en assemblea General, legalment constituïda, decideixen
  per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 4. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent als absents,
  als que discrepen i als presents que s’hagin abstingut en la votació
 5. Serà convocada amb un mínim de 10 dies d’antelació per la JUNTA DIRECTIVA
  Facultats de l’Assemblea General:

  1. Modificacions dels estatuts.
  2. Escollir i separar els membres dels òrgans de govern i controlar la seva activitat.
  3. Aprovar els pressupostos anuals i les liquidacions dels comptes anuals, i també
   adoptar els acords de la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment
   de l’Associació i aprovar la gestió feta per la JUNTA DIRECTIVA.
  4. Acordar la dissolució de l’Associació.
  5. Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se.
  6. Aprovar el reglament interior.
  7. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels afiliats.
  8. Conèixer les sol·licituds presentades per ser afiliats i també les altes i les baixes per
   una raó diferent a la de l’expedient sancionador.
  9. Resoldre sobre qualsevol altre qüestió que no estigui directament atribuïda a un altre
   òrgan de l’Associació. La relació de les facultats que es que es fan en aquest article
   tenen un caràcter menament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea
   General.
   L’Assemblea General es reunirà com a mínim una vegada a l’any en sessió ordinària.
   L’Assemblea serà convocada per la JUNTA DIRECTIVA mitjançant una convocatòria
   que ha de tenir com a mínim, l’ordre del dia, data i hora de reunió. Es comunicarà
   mitjançant escrit en el domicili social i cadascú dels afiliats. Les reunions de
   l’Assemblea General les presideix el president de l’Associació. Si no està present el
   substituirà el vicepresident. Actuarà de secretari el qui ocupi el mateix càrrec en la
   JUNTA DIRECTIVA. El secretari redactarà l’Acta de cada reunió, que han de signar
   ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, del text dels acords
   aprovats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
   A l’inici de cada reunió de l’Assemblea General es llegirà l’Acta de la sessió anterior a
   fi de la seva aprovació o esmesa.
   L’Assemblea es constituirà vàlidament sigui quin sigui el número de persones
   presents.
   En les reunions de l’Assemblea General, correspondrà un vot a cadascú dels
   membres de l’Associació.
   Els acords seran adoptats per majoria simple de vots dels presents.
   Per adoptar els acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts,
   la dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació amb una associació similar
   o la integració en una ja existent serà necessari un número de vots equivalents a les
   dues terceres parts dels assistents.

Article 11

La Junta directiva:

 1. Dirigeix, administra i representa l’Associació la JUNTA DIRECTIVA, que composen el
  president, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs tenen que recaure en persones
  diferents.
 2. Els seus components seran escollits per l’Assemblea General i el seu càrrec tindrà una
  duració de quatre anys, poder sent relegits, i tenint que renovar-se el 50% cada dos anys. La
  primera renovació serà de vicepresident, secretari i el 50% dels vocals. La segona del
  president, tresorer i la resta dels 50% dels vocals. I així successivament.
 3. Les vacants que es produeixin en la JUNTA DIRECTIVA seran cobertes en la primera reunió
  de l’Assemblea General, mentres tant, un membre de l’Associació pot provisionalment ocupar
  el càrrec o vacant.
 4. Serà convocada pel president o la persona que el substitueixi, es reunirà en sessió ordinària
  amb la periodicitat que els seus membres decideixin.
 5. Prendrà els acords per majoria simple de vots dels assistents.
 6. La JUNTA DIRECTIVA podrà delegar algunes de les seves facultats a una o diverses
  comissions o grups de treball.
 7. També podrà nomenar un o varis mandataris per a exercir les funcions que els confiï i amb
  les facultats que cregui oportú en cada cas.
 8. Els acords de la JUNTA DIRECTIVA hauran de constar en un llibre d’actes
  Facultats de la JUNTA DIRECTIVA:

  1. Representar, dirigir, administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui
   la Llei, així mateix compleix les decisions preses per l’Assemblea General.
  2. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.
  3. Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que
   s’adoptin.
  4. Establir grups de treball o comissions per aconseguir de la manera més eficient les
   signatures de l’Associació.
  5. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi en qualsevol Banc o Caixa d’Estalvis i
   disposar dels fons que existeixin en aquests dipòsits.
  6. Portar a terme les gestions necessàries front els organismes públics, entitats i altres
   persones.
  7. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre
   òrgan de govern de l’Associació o que no hagi estat delegat expressament.

Article 12

El president:
Són pròpies del president les funcions següents:

 1. Dirigir i representar legalment a l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la
  JUNTA DIRECTIVA.
 2. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta directiva.
 3. Emetre un vot decisori en cas d’empat.
 4. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta directiva.
 5. Visar les actes i certificats confeccionats pel secretari de l’Associació
 6. Les restants atribucions pròpies del càrrec i aquelles que li delegui l’Assemblea General o la
  Junta directiva.

El president serà substituït en cas d’absència o de malaltia, pel vicepresident.

Article 13

El tresorer i el secretari.:

 1. El tresorer té com funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també
  l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa
  els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la
  Junta Directiva, les quals han de ser revisades prèviament pel president, i ingressa el sobrant
  en els dipòsits oberts en les entitats de crèdit o d’estalvi (bancs, caixes,…).
 2. El secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les
  actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, redactar i autoritzar els
  certificats que siguin necessaris, i també portar el llibre de registre de socis.

Article 14

Les Comissions o grups de treball:

Les comissions de treball són la forma bàsica i fonamental de funcionament de l’Associació. Estan formades pels afiliats i coordinades per un dels seus membres.

Les comissions es distribuiran per àrees i cada comissió podrà assumir una o varies àrees on realitzar la seva feina.

La JUNTA DIRECTIVA s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els coordinadors dels quals hauran de presentar-li informes de les seves actuacions.

Article 15

Recursos econòmics:

L’Associació podrà adquirir, administrar i alienar béns i drets que resultin necessaris pel compliment
de les seves finalitats. Els recursos econòmics estan constituïts per.

 1. Les quotes i aportacions dels seus afiliats.
 2. Els rendiments del seu propi patrimoni.
 3. Els crèdits que concerti.
 4. Les herències, legats o donacions que rebi.
 5. Les quotes o subvencions oficials assignades per l’Administració en base a la representació
  obtinguda en els diferents organismes.
 6. Qualsevol altre ingrés que rebi de conformitat amb allò disposat en la Llei Orgànica 3/1987 de
  2 de Juliol sobre finançament dels partits polítics.

Article 16

Patrimoni:

Aquesta Associació no té patrimoni fundacional.

Article 17

Obligacions comptables:

L’Associació portarà els Llibres de Tresoreria, Comptabilitat i Inventari i Balanç, que permetran en tot moment conèixer la seva situació financera.

Article 18

Quotes:

Tots els membres de l’Associació, tenen l’obligació de mantenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General.
L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques que s’abonaran per mesos,
trimestres o semestres, segons ho disposi la Junta Directiva i quotes extraordinàries

Article 19

L’exercici econòmic:

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural, i queda tancat a data 31 de desembre.

Article 20

Administració, fiscalització i control:

Tots els membres de l’Associació tenen dret a conèixer la situació financera de la mateixa, podent sol·licitar, veure els llibres necessaris per això.
Anualment es tindrà que donar coneixement a l’Assemblea General de l’estat de comptes, per la seva
ratificació.

Article 21

Modificació dels estatuts:

La modificació dels presents Estatuts serà competència de l’Assemblea General, adoptant-se l’acord en la forma establerta en l’Art. 10è.

Article 22

Dissolució:

L’Associació es dissoldrà per acord de l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per aquest fi.
Una vegada acordada la dissolució, l’Assembla General ha de prendre les mesures adient pel que fa
al destí dels béns i drets de l’Associació, com a la finalització, extinció i liquidació de qualsevol
operació pendent.
L’Assemblea està facultada per escollir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari. La
resta neta que resulti de la liquidació es tindrà que lliurar a una entitat pública o privada, sense ànim
de lucre que en l’àmbit territorial d’actuació de l’Associació, es caracteritza més en la seva activitat a
favor d’obres benèfiques, socials o polítiques.
Les funcions de liquidació i execució dels acords als que facin referència els anteriors d’aquest mateix
article són competència de la JUNTA DIRECTIVA si l’Assemblea General no confereix aquesta missió
a una Comissió Liquidadora especialment designada

Us de cookies

Unitat empra cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència de navegació. En continuar navegant entenem que dóna consentiment a la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies