Codi Ètic

Codi Ètic d’UNITAT PER VILANOVA aprovat en Assemblea el Març de 2017.

1. OBJECTE

Aquest Codi Ètic regula els principis bàsics que han de regir el comportament dels càrrecs públics i orgànics, dels militants i, en general, de les persones vinculades a UNITAT PER VILANOVA, tant individualment  com col·lectivament, en la seva activitat diària en relació al partit, les institucions i la ciutadania, i també en l’esfera privada respecte als comportaments personals susceptibles de perjudicar UNITAT PER VILANOVA.

El Codi Ètic té caràcter constitutiu i, com a tal, té la consideració d’annex i pauta d’interpretació dels Estatuts vigents d’UNITAT PER VILANOVA.

El Codi Ètic és d’obligat compliment per part de tots els afiliats, i en especial, dels seus dirigents i càrrecs públics, siguin o no militants del partit.

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ

El Codi Ètic s’aplicarà:

– A tots els càrrecs públics elegits a la candidatura d’UNITAT PER VILANOVA.

– Al personal contractat per UNITAT PER VILANOVA

– A tots els militants d’UNITAT PER VILANOVA.

El respecte i l’acceptació de les disposicions del Codi Ètic són exigibles a tots els càrrecs institucionals i orgànics d’UNITAT PER VILANOVA. Amb aquest objectiu, cada un d’ells, en rebrà una còpia i en firmarà una declaració d’adhesió on expressaran la seva acceptació i vinculació a les disposicions que s’hi estableixen.

Els militants d’UNITAT PER VILANOVA, que no siguin càrrecs públics ni orgànics, hauran de respectar els principis generals del Codi Ètic i podran firmar també, amb caràcter voluntari, la declaració d’adhesió.

3. PRINCIPIS GENERALS

Tots els afiliats a UNITAT PER VILANOVA han de tenir una voluntat irreductible de mantenir una conducta íntegra com exigència inherent al fet de formar part del partit, basant-se en els següents principis:

3.1. Honestedat: Les persones vinculades a UNITAT PER VILANOVA han d’esdevenir ciutadans referents per la rectitud en la conducta, acomplint amb dedicació, esforç i bona fe les funcions que li han estat atribuïdes, sense obtenir avantatges personals, més enllà dels implícits en el compliment de les seves obligacions.

3.2. Servei a la societat: El servei a la societat és entès com l’actitud de servei i predisposició a la ciutadania, la qual cosa implica anteposar els interessos de la societat als interessos particulars. Suposa el compromís fidel d’actuar amb professionalitat, imparcialitat i eficiència en favor de la ciutadania i el bé comú, tot respectant els principis del partit.

3.3. Transparència: Els càrrecs públics i orgànics han de garantir l’accés a la informació i

documentació veraç i rigorosa en qualsevol dels seus àmbits d’actuació. La transparència garanteix a la ciutadania el dret a la informació, mitjançant el retiment i l’avaluació de comptes de les accions polítiques i de les decisions que tenen a veure amb l’administració dels recursos públics.

En l’àmbit de l’organització, els càrrecs orgànics han de vetllar pel dret d’informació de les

persones vinculades a UNITAT PER VILANOVA i per una gestió dels recursos eficient,

basada en criteris preestablerts i requisits objectivables.

3.4. Respecte: En l’exercici de la seva activitat, els càrrecs públics i orgànics han d’actuar amb empatia i consideració vers la dignitat de tercers, en tant que subjecte de drets i obligacions en relació a les altres persones, als éssers vius, a l’ús sostenible dels recursos naturals i als elements constitutius del patrimoni material i immaterial.

En el marc de la confrontació política, tant interna com externa, més enllà de la discrepància, s’ha de fer ús d’un tracte educat i un llenguatge respectuós, que no es refereixi a al·lusions de caire privat ni sigui ofensiu.

3.5. Diàleg: S’entén el diàleg com la voluntat d’apoderar la ciutadania escoltant-la i donant-li veu. S’ha de fomentar un model de treball polític basat en el diàleg, raonat i reflexiu, que doni lloc a un debat rigorós que permeti arribar a consensos amplis, integrant opinions divergents i respectant les minories.

Amb aquest objectiu, s’han de promoure i aplicar mecanismes de democràcia participativa i negociació integrativa lluny de temptacions dirigistes, corporativistes i elitistes, rebutjant tota actuació arbitrària o discriminatòria.

En l’àmbit intern, la participació de tota la militància en la presa de decisions és un element distintiu d’UNITAT PER VILANOVA, per això els acords són adoptats en ASSEMBLEA.  Les decisions adoptades democràticament en el si del partit esdevenen vinculants, amb respecte per la discrepància manifestada des de la lleialtat i canalitzada democràticament.

3.6. Integritat: Es promou una ètica del treball basada en l’esforç personal i col·lectiu, per evitar qualsevol actuació irregular, sigui per acció o omissió. L’exercici d’un càrrec no és un privilegi, sinó que sempre va lligat a un mandat i a una gestió eficient, equitativa i eficaç dels recursos públics i del partit.

Tots els militants d’UNITAT PER VILANOVA estan compromesos a lluitar contra la corrupció, el tràfic d’influències i els conflictes d’interessos que afavoreixin interessos privats en perjudici d’allò públic. Per això, es comprometen a denunciar qualsevol delicte relacionat amb la corrupció o utilització de recursos públics amb un benefici privat del qual es tingui coneixement, tant dins d’UNITAT PER VILANOVA o d’altres partits.

Els recursos públics no es poden utilitzar per a finalitats privades. Conseqüentment, els càrrecs no han de comportar privilegis a títol personal, ni familiar, ni del partit.

Són especialment reprovables totes les conductes que tinguin per objecte la instrumentalització del partit per a benefici personal. L’exercici d’un càrrec públic o orgànic és un servei que respon als interessos generals i de la societat.

UNITAT PER VILANOVA impulsarà els mecanismes necessaris per prevenir, investigar i sancionar qualsevol activitat irregular.

4. PRINCIPIS ÈTICS DELS CÀRRECS PÚBLICS I ORGÀNICS

Els càrrecs orgànics i públics del partit desenvoluparan la seva tasca seguint els següents principis:

4.1. El seu comportament ètic ha d’estar centrat en l’honradesa com a virtut personal i en el compromís en el desenvolupament dels càrrecs, de servei als interessos generals que sempre han de prevaldre sobre els particular i per tant caldrà evitar situacions que puguin generar conflicte d’interessos.

4.2. Es comprometen a exercir el seu càrrec d’acord als principis de govern obert: transparència, participació i col·laboració.

4.3. Han de tenir un ferm compromís de practicar la seva tasca de manera inclusiva, amb respecte a la diversitat social, cultural, lingüística, religiosa, de gènere, d’orientació i identitat sexual i funcional, entre d’altres.

4.4. Estan obligats a desenvolupar les seves funcions amb austeritat, honradesa, exemplaritat, eficàcia i plena dedicació al servei públic i del partit. En compliment d’aquest principi:

(I) Assistiran a les reunions que siguin convocades en els òrgans i les institucions en les quals desenvolupen les seves funcions, excepte per una causa justificada.

(II) Els càrrecs públics d’UNITAT PER VILANOVA, en l’exercici de govern, promouran l’aprovació i implementació de normes de transparència amb la finalitat de garantir els principis del Codi Ètic.

(III): Limitaran les despeses del pressupost públic o del Partit generades en l’exercici de les seves funcions i evitaran qualsevol ús impropi dels béns o mitjans posats a la seva disposició.

5. RETRIBUCIONS I FINANCES

5.1. Els càrrecs públics d’UNITAT PER VILANOVA tenen l’obligació de contribuir a les finances del Partit, en la quantitat que anualment estableixi la JUNTA DIRECTIVA i amb la posterior ratificació de l’acord per part de l’ASSEMBLEA.

5.2. Els càrrecs orgànics d’UNITAT PER VILANOVA no rebran retribucions per part del Partit, en cap concepte ni circumstància, això  s’entén sense perjudici de l’abonament de dietes compensatòries per raó d’un desemborsament previ assumit per la persona o les retribucions i/o compensacions per raó del treball dedicat al partit. En l’aplicació d’aquest paràgraf, la Junta decidirà sobre cada cas concret i n’informarà a l’ASSEMBLEA.

6. ACTUACIÓ EN CAS D’IMPLICACIÓ EN PROCEDIMENTS JUDICIALS

6.1. El candidat/a d’UNITAT PER VILANOVA, abans d’accedir a l’exercici de la seva responsabilitat, haurà de firmar una declaració en la qual afirmi no haver incorregut en cap delicte de corrupció, violència de gènere, delictes d’acusament o discriminació, contra la llibertat sexual, tortures, contra la integritat moral o altres fets constitutius de delictes greus.

6.2. Si a un càrrec públic o orgànic d’UNITAT PER VILANOVA, se li obre judici oral per un procediment penal relacionat amb els delictes indicats al punt 6.1. d’aquest Codi Ètic, dimitirà del seu càrrec immediatament en el moment que se li traslladi la interlocutòria d’obertura  i en sol·licitarà la baixa voluntària. En cas contrari, serà suspès cautelarment de militància i expulsat del partit.

6.3. La persona que ostenti un càrrec o responsabilitat pública o orgànica vinculada a UNITAT PER VILANOVA, en el cas que resulti investigat per una resolució judicial, donarà compte de les acusacions o delictes que se li imputin davant la JUNTA DIRECTIVA, amb la finalitat que aquests òrgans puguin adoptar les mesures estatuàries oportunes en atenció als fets i la seva gravetat. Si la persona afectada no n’informa  la JUNTA DIRECTIVA, serà cautelarment suspesa de militància mentre  s’espera el preceptiu expedient informatiu o disciplinari.

6.4. Si a un militant d’UNITAT PER VILANOVA  se li obre judici oral per un procediment penal relacionat amb els delictes indicats al punt 6.1. del Codi Ètic, serà suspès cautelarment de militància i, en cas de dictaminar una sentència condemnatòria ferma, serà sancionat amb l’expulsió del partit.

6.5. En el cas que un càrrec públic o orgànic sigui absolt per sentència ferma dels delictes que se li imputaven en un procediment penal, el Partit es compromet a adoptar les mesures necessàries per restablir el nom i l’honor de la personal absolta.

7. POLÍTICA D’OBSEQUIS

Cap càrrec públic o orgànic d’UNITAT PER VILANOVA podrà acceptar regals o obsequis, siguin en efectiu o en espècie, favors o serveis que procedeixin d’una persona física o jurídica, relacionada directa o indirectament amb la seva activitat política, sense perjudici de les liberalitats d’ús.

DISPOSICIÓ FINAL

Primera. Aquest Codi Ètic, i les posteriors modificacions, seran aprovades per la JUNTA DIRECTIVA i amb la posterior ratificació per part de l’ASSEMBLEA.

Segona. La JUNTA DIRECTIVA està obligada a difondre el Codi Ètic a tots els militants d’UNITAT PER VILANOVA.

Tercera. El Codi Ètic serà vigent des de l’endemà de la seva ratificació a l’ASSEMBLEA GENERAL.

Vilanova del Vallès, març de 2017

Us de cookies

Unitat empra cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència de navegació. En continuar navegant entenem que dóna consentiment a la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies